Όροι συμετοχής

ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο διαγωνισμός ξεκινά την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 09:00 και ολοκληρώνεται την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 23:59. Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι χρήστες καλούνται να κάνουν like στη σελίδα του e-contest.gr στο Facebook που βρίσκεται στη διεύθυνση https://www.facebook.com/econtestgr όπως και στις σελίδες των χορηγών του διαγωνισμού. Για την ανάδειξη του νικητή, θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2014 από τη διοργανώτρια εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας http://www.randomizer.org/. Το δώρο είναι ένα Laptop Apple MacBook Air.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι του e-contest.gr («διοργανώτρια εταιρεία»). Κάθε συμμετέχων οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την εγγραφή του και την αυτόματη συμμετοχή του στον διαγωνισμό.

2. Η διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση να τροποποιήσει τους όρους του διαγωνισμού, να αναβάλει ή να ματαιώσει τον διαγωνισμό, προβαίνοντας εκ των υστέρων σε σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα. Στις περιπτώσεις αυτές η διοργανώτρια εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου αναφορικά με τις εν λόγω ενέργειές τους. Σε περίπτωση δε τυχόν ματαίωσης του διαγωνισμού, οι συμμετέχοντες δεν αποκτούν δικαίωμα ή απαίτηση κατά της διοργανώτριας εταιρείας, ούτε νομιμοποιούνται ή/και δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του ή οποιαδήποτε αποζημίωση ή οιοδήποτε αντάλλαγμα.

3. Η διοργανώτρια εταιρεία καθώς και όλοι όσοι συμμετέχουν στην οργάνωσή του, υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια για όσα υποπίπτουν στην αντίληψη τους, κατά τη διάρκεια της άσκησης των καθηκόντων τους. Ειδικότερα, οφείλουν να τηρούν το απόρρητο σχετικά με τις δηλώσεις συμμετοχής, καθώς και την ανακήρυξη των νικητών και βραβείων ιδίως μέχρι την επίσημη ανακοίνωση τους.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
4. Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν Έλληνες υπήκοοι καθώς και όσοι κατοικούν / διαμένουν στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι άνω των 18 (δεκαοκτώ) ετών. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό τα ανίκανα προς δικαιοπραξία άτομα καθώς και οι εργαζόμενοι των διοργανωτριών εταιρειών, των συνδεδεμένων με αυτές εταιρειών, των θυγατρικών τους εταιρειών καθώς και οι συγγενείς τους μέχρι β΄ βαθμού, οι σύζυγοι. Στον διαγωνισμό δεν μπορούν να λάβουν μέρος νομικά πρόσωπα (εταιρείες, σύλλογοι κ.λπ.). Με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες δηλώνουν αυτομάτως ότι πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Η διοργανώτρια εταιρεία δύναται σε οποιαδήποτε φάση του διαγωνισμού να ζητήσει νομιμοποιητικά έγγραφα που να βεβαιώνουν την εγκυρότητα της συμμετοχής σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, συνολικά ή μεμονωμένα.

Σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης ηλικίας, υπηκοότητας, διαμονής, η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής στον διαγωνισμό και ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι οιουδήποτε.

5. Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό μία φορά ο καθένας.

6. Όλες οι τελικά έγκυρες συμμετοχές λαμβάνουν μέρος για την ανάδειξη του νικητή.

7. Ο διαγωνισμός έχει ημέρα έναρξης την Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2014 και ώρα 09:00. Η υποβολή των συμμετοχών λήγει την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 23:59. Διευκρινίζεται ρητά ότι η οποιαδήποτε υποβολή δήλωσης συμμετοχής μετά την παρέλευση της ορισθείσας καταληκτικής προθεσμίας θα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και δεν θα επιφέρει κανένα αποτέλεσμα.

Ο διαγωνισμός ολοκληρώνεται με την ανάδειξη του νικητή και την ανάρτηση του ονόματός του στην ιστοσελίδα.

ΝΙΚΗΤΕΣ
8. Ο νικητής ενημερώνεται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) που έχει δηλώσει, προκειμένου να λάβει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία παραλαβής του δώρου. Ο νικητής ειδοποιείται από τη διοργανώτρια εταιρεία και η προσπάθεια ειδοποίησης των νικητών αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου. Ουδεμία ευθύνη φέρει η διοργανώτρια εταιρεία για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών των δώρων, όπως π.χ όταν οφείλεται σε μη απάντηση του ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) που θα τους αποσταλεί.

9. Ο νικητής οφείλει να αποδεχθεί εντός 48 ωρών από την ανακοίνωση του ονόματός του, το δώρο που κέρδισε. Μετά το πέρας του 48ώρου, το δικαίωμα αποδοχής του νικητή αυτόματα απόλλυται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της διοργανώτριας εταιρείας ή των συνεργαζομένων ή/και των συνδεδεμένων εταιριών.

10. Για την παραλαβή, χρήση του δώρου, είναι απαραίτητη η επίδειξη εγγράφου που επιβεβαιώνει την ταυτότητα του νικητή, καθώς και η υπογραφή κάθε σχετικής δήλωσης αποδοχής που εύλογα θα του ζητηθεί ως προϋπόθεση και προαπαιτούμενο παράδοσης του δώρου, μη εξαιρουμένης της φωτογράφησης και δημοσίευσης της σχετικής φωτογραφίας στην ιστοσελίδα.

11. Ο εκάστοτε νικητής δύναται να παραλάβει το δώρο του διαγωνισμού εντός δυο μηνών από τη λήξη του διαγωνισμού. Μετά την άπρακτη παρέλευση της δίμηνης περιόδου ο νικητής δεν έχει κανένα δικαίωμα ούτε και αξίωση για την παραλαβή ίδιου ή παρόμοιου δώρου αλλά ούτε και οιοδήποτε άλλο δικαίωμα ή αξίωση σε σχέση με τον ως άνω διαγωνισμό.

12. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
13. Η διοργανώτρια εταιρεία και οι λοιπές συνεργαζόμενες εταιρείες ή και συνδεδεμένες εταιρείες ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν εκτυπωτικά ή / και τεχνικής φύσεως λάθη ή δυσλειτουργίες των σελίδων της ιστοσελίδας. Επίσης, η διοργανώτρια εταιρεία και οι λοιπές συνεργαζόμενες εταιρείες ή και συνδεδεμένες εταιρείες δε φέρουν καμία ευθύνη που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κλπ) ή λόγω άλλων συνθηκών που εμποδίζουν την απονομή ή την εκμετάλλευση του δώρου ή άλλων επιπτώσεων που έχει στον νικητή η χρήση ή/και η αξιοποίηση του δώρου και δεν μπορούν να εκτελέσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσονται των υποχρεώσεών τους. Επίσης η διοργανώτρια εταιρεία και οι λοιπές συνεργαζόμενες εταιρείες ή και συνδεδεμένες εταιρείες δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για την ομαλή σύνδεση των χρηστών με το διαδίκτυο και συνεπώς και με τις σελίδες της ιστοσελίδας, καθώς γι’ αυτό απαιτείται η αξιοποίηση των δικτύων τρίτων φορέων, ανεξαρτήτων της διοργανώτριας ή των λοιπών συνεργαζόμενων εταιριών ή και συνδεδεμένων εταιριών. Επίσης, ουδεμία ευθύνη φέρουν για οποιοδήποτε πραγματικό ή νομικό ελάττωμα τυχόν παρουσιάσουν τα δώρα ή/και για οποιαδήποτε βλάβη τυχόν προκληθεί στους νικητές ή/και σε όσους κάνουν χρήση των Δώρων.

14. Η διοργανώτρια εταιρεία διατηρεί την ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη διοργανώτρια εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσα αυτή ήτοι η διοργανώτρια εταιρεία το βάρος της αποδείξεως) τότε διοργανώτρια εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο.

15. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στη διοργανώτρια εταιρεία ή/και σε λοιπές συνεργαζόμενες εταιρείες ή και συνδεδεμένες εταιρείες για την προβολή του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του internet. Έτσι, η διοργανώτρια εταιρεία ή/και οι λοιπές συνεργαζόμενες εταιρείες ή και συνδεδεμένες εταιρείες επιφυλάσσουν για τον εαυτό τους το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν και δημοσιεύσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή και την κλήρωση για διαφημιστικούς σκοπούς, καθώς και να προβούν σε χρήση του ονόματος και της εικόνας των συμμετεχόντων χωρίς προηγούμενη συνεννόηση μαζί τους και χωρίς οποιαδήποτε οικονομική ή άλλη αξίωση από μέρους τους, η δε συμμετοχή καθενός στον παρόντα διαγωνισμό περιλαμβάνει αυτομάτως και την προς τούτο ρητή συναίνεση.

16. Μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού και την ειδοποίηση του νικητή, η διοργανώτρια εταιρεία ή/και οι λοιπές συνεργαζόμενες εταιρείες ή και συνδεδεμένες εταιρείες απαλλάσσονται από οποιαδήποτε ευθύνη ιδίως για ακύρωση ή / και ματαίωση των εκδηλώσεων για οποιονδήποτε λόγο και αιτία.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του εκάστοτε συμμετέχοντος στον διαγωνισμό υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών.

Με τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι με οιοδήποτε από τους ανωτέρω τρόπους συμμετέχοντες δηλώνουν ρητά και αποδέχονται ότι η διοργανώτρια εταιρεία ή/και οι λοιπές συνεργαζόμενες εταιρείες ή και συνδεδεμένες εταιρείες έχουν το δικαίωμα να εντάξουν τα μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τους σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων, είτε οι ίδιες ως υπεύθυνοι επεξεργασίας είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου διορίσουν για τη διενέργεια της ως άνω επεξεργασίας κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους.

Το ως άνω Αρχείο θα χρησιμοποιηθεί είτε από τη διοργανώτρια εταιρεία είτε από τις συνεργαζόμενες εταιρείες που αυτές θα διορίσουν, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ήτοι για την επαλήθευση των στοιχείων των νικητών και άλλων συναφών σκοπών καθώς και για μελλοντική ενημέρωσή τους σχετικά με διαφημιστικές – προωθητικές ενέργειες (marketing) της διοργανώτριας εταιρείας. Τα ανωτέρω δεδομένα δεν θα κοινοποιηθούν σε άλλα εκτός των ανωτέρω, νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων θα τηρούνται σύμφωνα με το Ν.2472/1997, όπως ισχύει, το Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι συμμετέχοντες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή των στοιχείων τους που τηρούνται στο ανωτέρω Αρχείο, επικοινωνώντας με την εταιρεία στο info@e-contest.gr.
Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της διοργανώτριας εταιρείας και διαγωνιζομένου και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Σε κάθε περίπτωση οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσφεύγουν στους παρόντες όρους προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους.

Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των μερών από ή εξ αφορμής του παρόντος Διαγωνισμού θα διευθετείται φιλικά μεταξύ της διοργανώτριας εταιρείας και των διαγωνιζομένων με βάση την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και πρακτική. Σε κάθε περίπτωση ως αρμόδια για την επίλυση κάθε τέτοιας διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας.

Οι παρόντες όροι και οι κάθε είδους συμβατικές και εξωσυμβατικές σχέσεις που προκύπτουν κατ’ εφαρμογή τους διέπονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το διαγωνισμό που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον και δεν υφίσταται δυνατότητα φιλικής διευθέτησης υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.