Διαγωνισμός Airbnb & Cookisto με δώρο ένα καλοκαιρινό 2ήμερο στο Λονδίνο με διαμονή σε έναν μοναδικό Airbnb χώρο

Πάρτε μέρος στο διαγωνισμό Airbnb & Cookisto και κερδίστε ένα καλοκαιρινό 2ήμερο στο Λονδίνο με διαμονή σε έναν μοναδικό Airbnb χώρο.

Αριθμός νικητών: 1
Κατηγορία δώρου: Διακοπές-Ταξίδια
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κάτοικοι: Ελλάδας

Λήξη διαγωνισμού: 08/06/2014 – 23:59


Συμμετοχή στο διαγωνισμό